Informacje i dostęp do danych osobowych

 

Dostawcy

LiNA Medical Polska Sp. z o.o., Rolna 8A, 62-080 Sady, Polska, info.poland@lina-medical.com, +48612222121, przetwarza następujące dane naszych osób kontaktowych po stronie dostawców: imię i nazwisko, służbowy numer telefony i służbowy adres e-mail. Jest to warunek niezbędny do realizacji umowy i/lub utrzymania relacji z dostawcą.

Celem przetwarzania danych jest zapewnienie możliwości spełnienia naszych obowiązków umownych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1. pkt b) rozporządzenia (UE) nr 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane przez LiNA Medical Polska.

Jako dostawca LiNA Medical mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania.  Mają Państwo również prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Datatilsynet (duńskiej agencji ochrony danych), będącej naszym organem nadzorczym. Dane kontaktowe tego organu znajdują się na stronie www.datatilsynet.dk.