Polityka danych osobowych podczas rekrutacji

 

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) informuje, w jaki sposób LiNA Medical Polska Sp. z o.o. gromadzi i wykorzystuje dane osób składających aplikacje na wybrane stanowisko w związku z prowadzonym procesem rekrutacji w firmie LiNA Medical Polska Sp. z o.o.

I. Administrator danych osobowych

LiNA Medical Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 62-080 Sady, przy ul. Rolnej 8A jest administratorem danych osobowych Użytkownika.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Pawła Wierzbickiego z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: rodo@lina-medical.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją. Przetwarzanie następuje na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody oraz przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. Kategorie danych osobowych, które będziemy przetwarzać

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.

V. Odbiorcy danych

Dane osobowe osób aplikujących na dane stanowisko nie będą udostępnianie na zewnątrz Spółki.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych uzyskanych w toku rekrutacji poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu zakończenia terminu składania ofert, a jeśli Państwo wyrazili zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90  dni od momentu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

VIII. Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu:

  • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
  • Prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Wasze dane, mogą Państwo zażądać abyśmy je usunęli.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Waszym zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzaliśmy je bez podstawienie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec powtarzania Swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinni Państwo wtedy wskazać nam Swoją szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Waszych  praw lub też że Wasze dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody. Mogą też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Wasze dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przez jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw proszę o kierowanie swoich żądań pod adres e-mail: rodo@lina-medical.com.

IX. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji umowy o pracę.